#gielda shorcik na nasdaq…

#gielda shorcik na nasdaq postawiony